Č. parc. 135, kaple sv. Eliáše, k. ú. Malá Strana, U Lužického semináře, Vojanovy sady, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 481/4
 • vlastník: Městská část Praha 1
 • MHMP OKP nebyl požádáno o obnovu
 • stav: k 2. 4. 2010 objekt neužívaný, zdevastovaný

 

 • Č. parc. 135
 • Č. parc. 135

Č.p. 662, kostel sv. Michala, k. ú. Staré Město, Michalská 29, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1- 34/1    
 • vlastník:  Michal Praha, spol. s r.o., Michalská 27, Praha 1
 • MHMP OPP vydal následující rozhodnutí:
  • k záměru vybudovat v areálu finančně bankovní centrum kladné závazné stanovisko pod č.j. OPP 2205/95 ze dne 2.6.1995, toto rozhodnutí zrušilo MK ČR svým rozhodnutím čj. 1175/96-OPP/3 z 15.7.1996, které MK ČR v rozkladovém řízení  potvrdilo
  • k záměru využití pro kulturní programy zaměřené na turistický ruch v hlavním městě Praze, po zapracování podmínek rozhodnutí MK ČR čj. 1892/94 ze dne 29.3.1994 kladné závazné stanovisko pod č.j. OPP 4627/97 ze dne 20.6.1997
  • k záměru využití bývalého kostela sv. Michala pro účely prodejní galerie umění a módy, i pro prezentaci prací pražských studentů umění kladné závazné stanovisko pod čj. 480179/2007/Zíd ze dne 28. 2. 2008
  • k projektu pro stavební povolení kladné závazné stanovisko pod čj. 403895a/2009 ze dne 18. 12. 2009
  • ke změně využití spodní části půdní vestavby kostela sv. Michala na úrovni 5. NP (původně navrhované ubytovací zařízení malého typu) v celém rozsahu na administrativu (kancelářemi s malou návštěvností), závazné stanovisko bez podmínek pod čj. 506073/2013
 • Ministerstvo kultury ČR vydalo následující rozhodnutí:
  -      na základě podnětu k přezkoumání zrušilo MK ČR rozhodnutím čj. 9843/2014 OPP ze dne 28.2.2014 závazná stanoviska MHMP OPP čj. 403895a/2009 ze dne 18.12.2009 a čj. 506073/2013 ze dne 26.7.2013 - tím nejsou splněny předpoklady pro vydání stavebního povolení pro přestavbu kostela na galerii   
 • odbor výstavby obvodního úřadu městské části Praha 1 vydal:
  • dne 21.5.1998 ve věci  užívání stavby kostela sv. Michala jako víceúčelového kulturního zařízení kolaudační rozhodnutí
  • dne 14.10.2013 stavební povolení na stavební úpravy kostela sv. Michala na nákupní galerii, výstavní prostory a kanceláře v 5.NP (navržené úpravy se netýkají krypty)
 • stav: k 1. 9. 2010 provozování audiovizuálního programu již neprobíhá, k 13.3.2014 v důsledku rozhodnutí MK ČR přestavba na galerii nemůže začít

 

 • Č.p. 662

Č.p. 3-12, měšťanské domy

U Minuty, U Zlatého rohu (Pecoldův dům), U Zlaté dvojky (U Vlků), U Tří mečů (U Koníčka), U Tří lip (U Raků, U Červeného raka), U Modrého sloupu (U Hřebenu), U Tří kominíčků (U Sloupu), U Zlatého bažanta, U Zlatého zvonku, U Zlatého vrchu, k. ú., Staré Město, Staroměstské nám. 2-1, Malé nám. 10-5, U Radnice 2-6, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1- 35/2, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 
 • vlastník: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1
 • MHMP OKP byl požádán o závazné stanovisko ke  zřízení kulturního, společenského a obchodního centra (pod patronací módní návrhářky Blanky Matragi) v celkem deseti historických domech se zaměřením na módu a design (kulturní sály, galerie, stálá expozice díla Blanky Matragi, ateliéry pro workshopy a školení, dílny význačných módních návrhářů včetně jejich prodejen, prodejny sklářských a šperkařských výrobků), s doplněním restaurací, kavárnou a vyhlídkovou kavárnou na střešní terase
 • MHMP OKP vydal dne 19. 5. 2010 pod čj. 1012788/2009 závazné stanovisko k projektu pro stavební povolení, k tomuto projektu bylo vydáno stavební povolení
 • stav: domy vystěhovány od 1. 9. 2006, k 10. 3. 2010 objekty neužívané, v 08/2010 opravena střecha a fasáda domu U Minuty
 • Pod čj. MHMP OPP 814727/2013 ze dne 30. 12. 2013 vydal MHMP OPP závazné stanovisko k  projektu pro územní řízení – změna využití čp. 3 (U Minuty) pro dlouhodobou expozici věnovanou vývoji Staroměstského náměstí a radničního bloku, historii městské samosprávy a také měření času a Staroměstskému orloji a změna využití čp. 4-12 na přestavbu v patrech na byty.
 • Pod čj. MHMP 1249226/2014 ze dne 8. 12. 2014 vydal MHMP OPP závazné stanovisko k  projektu pro stavební řízení a připustil stejné využití domů jako předchozí projekt pro územní řízení.  

 

 • Č.p. 3-12
 • Č.p. 3-12

Č.p. 38 a 39, dům uměleckého průmyslu, k. ú. Nové Město, Národní 36, Charvátova 10, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 1064
 • vlastník: Luděk Fabinger, Italská 25, Praha 2 
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí k rekonstrukci pod čj. 37190/2004
 • MHMP OKP požádal dne 28.8.2006 pod čj. 314654/2006 vlastníka o podání zprávy o stavu přípravy obnovy
 • dne 28.11.2006 sdělil vlastník, že v prvním pololetí roku 2007 předloží projekt rekonstrukce; k 1. 9. 2010 nebyl projekt předložen
 • stav: k 7.6.2007 - opuštěný funkcionalistický dům mimo přízemí; k 1. 9. 2010 stav trvá

 

 • Č.p. 38 a 39
 • Č.p. 38 a 39
 • Č.p. 38 a 39

Č.p. 71, obytný dům, k.ú. Staré Město, Křižovnická 14, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 2261
 • vlastník: STARS INVEST, s.r.o.  
 • MHMP OKP rozhodnutím čj. 184220/2004 uložil pokutu ve výši 100.000 Kč za provedení úprav bez předchozího vydání závazného stanoviska  podle § 14, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění 
 • MHMP  OKP rozhodnutím čj. 160936/2006 uložil opatření podle § 9 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (nezbytné zabezpečení domu, odstranění velkoplošné reklamy, zatékání), opatření bylo splněno
 • stav k 14. 2. 2008: MHMP OKP rozhodnutím čj. 384098/2007 v rámci uloženého opatření nařídil provést řadu nezbytných zabezpečovacích prací, opatření nesplněno
 • stav k 30. 6. 2010: zaplacena pokuta ve výši 250.000 Kč, kterou MHMP OKP uložil majiteli za neplnění vlastnických povinností (sankce již dříve potvrzena MInisterstvem kultury ČR)
 • Kontrolní prohlídkou na místě dne 5. 4. 2011 ověřeno dokončení nutných zabezpečovacích prací, nařízených rozhodnutím Odboru výstavby ÚMČ Praha 1 č. j. Výst.130312/2009-Bu-1/71. Následně stavební úřad s ohledem na dosud nerealizovaný vlastníkův záměr vybudovat v nemovitosti hotel navrhl majiteli stavební úpravy v původním duchu, tedy na bytový dům.
 • Dne 20. 11. 2012 vyzval Odbor výstavby ÚMČ Praha 1 pod č. j. S UMCP1/1486881/2012/VÝS-Ki-1/71 vlastníka ke zjednání nápravy, která spočívá v opravě střešní krytiny, vyčištění a opravě okapového systému, zabezpečení oken proti vniknutí třetích osob a zamezení vletu ptactva do objektu, vyčištění, daratizaci a desinfekci objektu do 30. 12. 2012.
 • Dne 1. 4. 2014 vydal MHMP OPP závazné stanovisko  pod čj. 61051/2014 na rekonstrukci domu s využitím na byty.
 • Odbor výstavby ÚMČ Praha 1 vydal dne 17.9.2014 pod čj.S UMCP1/146988/2014/VŹs-Hr-1/71 stavební povolení k celkové rekonstrukci objektu.
 • stav k 3. 2. 2015: Práce na obnově památky nebyly zahájeny.

 

 • Č.p. 71
 • Č.p. 71
 • Č.p. 71
 • Č.p. 71

Č.p. 112, měšťanský dům u Kundraticů (U sv. Michala), k. ú. Hradčany, Pohořelec 24, Praha 1

nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 39697/1-973

vlastník: U svatého Michala a.s., Václavské náměstí 1601/47, Praha 1

 • Dům je ze strany památkové péče dlouhodobě sledován, objekt je evidován mezi ohroženými památkami.
 • 2009: vydáno závazné stanovisko č.j. 544074/2009 k sanaci omítek 1. NP uliční fasády, práce byly provedeny v roce 2010.
 • 2010: vydáno závazné stanovisko č.j. 505756/2010 ve věci statického zajištění celého objektu. V roce 2011 byly práce dokončeny a provedena kontrolní prohlídka stavby.
 • 2012: vydáno závazné stanovisko č.k. 62548/2012 na provedení bezpečnostních opatření proti pádu poškozené střešní krytiny na ulici (dočasná úprava)
 • 2014: dne 28.1.2014 byla podána po předchozích jednáních se zástupci MHMP OPP a NPÚ HMP žádost č.j. 115890/2014 o vydání rozhodnutí k přípravě obnovy objektu. Správní řízení zatím nebylo ukončeno.
 • Dne 12.2.2014 oznámila společnost CPI prostřednictvím médií svůj záměr zahájit v březnu 2015 celkovou obnovu domu. Více informací na http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/cpi-zacne-opravovat-zchatraly-dum-na-pohorelci-za-rok-budou-tam-apartmany-1060423

Č.p. 219, obytný dům, U Voříkovských, Liliová 5, Zlatá 6, k. ú. Staré Město, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 112
 • vlastník:  Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí pod čj. 117331/2004 k odstranění povodňových škod
 • MHMP OKP vydal dne 8.2.2006 rozhodnutí pod čj. 252250/2006 k údržbě domu
 • stav:  30. 4. 2009 přední trakt domu neužívaný

 

 • Č.p. 219
 • Č.p. 219
 • Č.p. 219
 • Č.p. 219

Č.p. 233, měšťanský dům, U jalovcového stromu, U zeleného jalovce, Jalovcová 3, k. ú. Staré Město, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 126
 • vlastník:  Antik, spol. s r.o., Dejvická 14 , Praha 6
 • MHMP OKP vydal dne 21.10.2004 rozhodnutí pod čj. 118223/2004 k přípravě rekonstrukce
 • MHMP OKP vydal dne 11.2.2005 rozhodnutí pod čj. 118223/2004 k rekonstrukci domu na kanceláře v patrech a v přízemí na prodejnu
 • stavební úřad vydal stavební povolení pod čj. Výst.420,1310/05-Hs-1/233 ze dne 7.3.2005
 • MHMP OKP vyzval vlastníky dne 15.8.2005 pod čj. 148666/2005 k plnění povinností ve smyslu § 9 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
 • MHMP OKP vydal dne 13. 11. 2007 rozhodnutí pod čj. 467448/2007 k obnově fasády domu
 • stav:  objekty několik let vyklizeny,  od 04/2007 probíhala oprava krovu, provedeno statické zajištění vnitřního schodiště, v roce 2008 bylo započato s opravou fasády (stav k 30. 4. 2009); k 1. 9. 2010 opravena uliční fasáda
 • v objektu probíhá restaurování malovaného stropu (stav ke 4. 8. 2009)

 

 • Č.p. 233
 • Č.p. 233
 • Č.p. 233

Č.p. 309, U Kasírů, Bartolomějská 13, k.ú. Staré Město

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 160
 • vlastník:  Gama Estates, s.r.o., Bartolomějská 13, Praha 1
 • MHMP OKP k celkové rekonstrukci objektu vydal rozhodnutí pod čj. 174179/2003
 • MHMP OKP rozhodnutím pod čj. 372682/2007 uložil vlastníkovi nezbytná opatření, aby do objektu nezatékalo a opravu nákolníku u vrat
 • Dne 2. 2. 2010 proběhla prohlídka stavu domu, kterou svolal stavební úřad, aby prověřil statiku domu. Z hlediska památkové péče od minulé prohlídky v roce 2009 se stav nezměnil.
 • stav: celková oprava domu nezačala, k 1. 9. 2010 je objekt mimo část přízemí neužívaný, k 5. 4. 2011 se stav  nemovitosti nezměnil

 

 • Č.p. 309
 • Č.p. 309
 • Č.p. 309

Č.p. 314, hranolová věž staroměstských hradeb, k. ú. Staré Město, Bartolomějská 4, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 160
 • vlastník: Česká republika, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7 
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí pod čj. 111230/2003 k k obnově krovu, v roce 2005 k obnově
 • MHMP OKP vyzval dne 24.7.2006 pod čj. 266536/2006 k zabezpečení objektu před dalším poškozováním
 • Policie ČR sdělila dne 11.4.2007, jak bylo splněno opatření: byla provedena kompletní výměna střešní krytiny z prejzů v 11-12/2006, vyčištěny vnitřní prostory a uzavřeny otvory ve fasádě, další opravy budou prováděny po etapách podle finančních prostředků
 • Kontrolou provedenou na místě dne 16.1.2009 bylo zjištěno, že vlastník provedl opravu fasády a oken, opravu střešní krytiny, vyčištění vnitřních prostor a odstranil ochranné lešení kolem věže
 • stav: k 1. 9. 2010 objekt neužívaný

 

 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314
 • Č.p. 314

Č.p. 401, palácové domy, Hrobčických (U Tobolky), Rytířská 20 a Wimerův palác čp. 402, Rytířská 18, č.p. 403, Rytířská 16, k.ú. Staré Město, Praha 1

č.p. 401: nemovitá kulturní památka R.č.Ú.s. 38468/1-196 , č.p. 402: nemovitá kulturní památka R.č.Ú.s.  34870/1-197, č.p. 403: nemovitá kulturní památka R.č.Ú.s. 38472/1-54791

 • vlastník: č.p. 401, 402 - MAITREA a.s., Týnská ulička 1064/6, 110 00  Praha 1,       č.p. 403 - č.p. 403: Rytířská BLDG, a.s., Týnská ulička 1064/6, 110 00 Praha 1
 • V roce 2016 byl proveden zjišťovací archeologický výzkum a na jeho základě zpracována Nálezová zpráva - zjišťovací archeologický výzkum“, (Ivana Blažková a Veronika Staňková, NPÚ ÚOP PR) Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1, v roce 2016
 • MHMP OPP vydal rozhodnutí sp. zn. 401748/2017 ze dne 12. 6. 2017 ve věci restaurátorských prací na nemovitostech č.p. 401, Rytířská 20, č.p. 402, Rytířská 18, č.p. 403, Rytířská 16
 • MHMP OPP vydal závazné stanovisko sp.zn. S-MHMP 1064108/2017 ze dne 15. 6. 2017 ve věci rekonstrukce nemovitostí č.p. 401, Rytířská 20, č.p. 402, Rytířská 18 a č.p. 403, Rytířská 16 k dokumentaci pro územní a stavební řízení na lázeňské zařízení včetně rehabilitačních, seminárních, a restauračních provozů. Součástí záměru je restaurování některých hodnotných prostor, a také uměleckých děl (včetně nástěnných maleb) a uměleckořemeslných děl  (truhlářských, kamenných, štukových a sádrových, z kovu)

Objekty č.p. 401 a č.p. 402, byly v minulosti dlouhodobě zanedbávány předchozími vlastníky. Historie chátrání a devastace těchto staveb sahá při nejmenším do roku 2004, kdy podal MHMP OPP trestní oznámení ve věci poškození kulturní památky, č.p. 401. Přesto, že po řadu let byla správním orgánem uplatňována u jmenovaných objektů sankční a nápravná opatření jejich předchozím vlastníkům, celkové obnovy a využití objektů nebylo možno dostupnými prostředky docílit. Současný záměr využití objektů č.p. 401, 402 a 403 je významnou příležitostí k obnově cenných kulturních památek, neboť vedle smysluplného využití staveb záměr obsahuje jak jejich celkovou rehabilitaci, tak i restaurování hodnotných konstrukcí prvků.

stav objektů v letech 2004-2014

 

 • detail čp. 402
 • detail čp. 402
 • čp. 401 a 402

Č.p. 509, obytný dům, k. ú. Staré Město, Havelská 7, Michalská 10, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 –  269
 • vlastník: VALNIC.EST s.r.o. Sokolská 1870/16, Praha 2
 • MHMP  OKP rozhodnutím čj. 111205/2008 uložil opatření podle § 9 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (opravu štítové zdi)
 • MHMP  OKP vydal závazné stanovisko ke stavebním úpravám celého objektu, přístavbě dvorního traktu a výtahu pod čj. 604337/2008 ze dne 9.3.2009
 • vydal stavební povolení ke stavebním úpravám celého objektu, přístavbě dvorního traktu a výtahu dne 2.6.2010
 • stav: neudržovaný objekt, působící zašle - práce na obnově doposud nezačaly. Částečně narušena fasáda a omítka.
 • Dne 19.5.2011 byla MHMP-OPP provedena obhlídka nemovitosti, při které bylo zjištěno, že je zanedbávána pravidelná údržba a nemovitost chátrá. Dne 2.6.2011 bylo s vlastníkem zahájeno správní řízení o uložení pokuty za zanedbávání péče o kulturní památku. Vlastníku byla rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 2.9.2011, uložena pokuta za zanedbávání péče o kulturní památku.
 • Obhlídkou kulturní památky dne 12.7.2012 bylo zjištěno, že byla provedena nová fasáda do ulice Havelská.

 

 • Č.p. 509

Č.p. 553, Sixtův dům

Celetná 2, č.p. 547 a 546, U Uherské koruny a U kamenného ptáka, Železná 3, Kamzíkova 10, č.p. 548, U jednorožce, U bílého koníčka, U zlatého noha, Bomšejský dům, Kamzíkova 5, Železná 1, Staroměstské náměstí 20, ( od r. 2013 též č.p. 551, Staroměstské náměstí 17, č.p.556, Celetná 8), k. ú. Staré Město, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 299, 293, 294, (297, 302)
 • vlastník: Bucentauro Trade, s.r.o., Kamzíková 1, Praha 1, Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, Praha 1
 • dne 9.6.2006 vydal MHMP OKP rozhodnutí na rekonstrukci areálu  na hotel pod čj. 152828/2005
 • dne 28.8.2006 vyzval MHMP OKP vlastníky pod čj. 314669/2006 o sdělení stavu přípravy rekonstrukce
 • dne 25.9.2006 sdělil jeden z vlastníků, že probíhá majetkoprávní jednání mezi vlastníky
 • dne 6.3.2007 zahájil MHMP OKP pod čj. 314669/2006 řízení o uložení opatření podle § 10 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
 • vlastník učinil ve smyslu tohoto opatření nezbytné úpravy  (kontrola plnění NPÚ HMP ze dne 27.3.2007)
 • stavební úřad MČ Praha 1 dopisem ze dne 21. 10. 2009 oznámil zahájení řízení o změně stavby, spočívající v prodloužení lhůty na její dokončení do 31. 12. 2009
 • obhlídkou nemovitosti dne 12.4.2011 bylo zjištěno, že budova A (Celetná ulice) je částečně užívaná a je ve stabilizovaném stavu, budova B (Kamzíkova ulice) je ve stabilizovaném stavu a na budově C (Kamzíkova ulice) je zhotovena nová provizorní střecha včetně okapních svodů
 • stavební úřad MČ Praha1 dne 24.1.2013 před vydáním rozhodnutí povolení prodloužení lhůty na dokončení stavby o 5 let provedl společně s MHMP OPP prohlídku stavby se závěrem:  Na stavbě v současné době žádné stavební práce neprobíhají, stavební práce byly zastaveny v březnu 1997, stavebník předpokládá zahájení stavebních prací v roce 2014, což je podmíněno získáním stavebního povolení pro další objekt Celetná 8/556 a zadního traktu domu Staroměstské náměstí 17/551
 • dne 18.2.2013 představil na MHMP OPP projektant ateliéru MS architekti s.r.o. návrh stavebních úprav dvorního objektu č.p.551 a celého objektu č.p.556
 • pod čj. S - MHMP 218254/2014 ze dne 2. 7. 2014 vydal MHMP OPP závazné stanovisko k  projektu pro stavební řízení na nové využití dvorní budovy domu č.p. 551 a celého objektu č.p. 556 na bytové účely a na propojení  s objektem č.p. 553.
 • odbor výstavby MČ Prahy 1 prodloužil lhůtu pro dokončení stavby hotelu Carlton – Ritz – U Sixtů  (čp. 553, 556/1, 1094/1, 548/1, 547, 824)  rozhodnutím čj. S – UMCP1/156361/2014/VÝS-Hd-1/553 ze dne 16.12.2014 do 31.12.2017.
 • odbor výstavby MČ Prahy 1 vydal dne 29.10.2014 na stavbu – změna stavby: stavební úpravy  celého bytového objektu (objekt „I“) č.p. 556, k.ú. Staré Město, Celetná 8,Praha 1 stavební povolení č.j. S UMCP1/111059/2014/VÝS-H-1/556
 • odbor výstavby MČ Prahy 1 vydal dne 29.10.2014 na stavbu – změna stavby: stavební úpravy  celého bytového objektu (dvorní objekt „K“) č.p. 551, k.ú. Staré Město, Staroměstské nám. 17,Praha 1 stavební povolení č.j. S UMCP1/111056/2014/VÝS-H-1/551

 

 • Č.p. 553
 • Č.p. 553
 • Č.p. 553

Č.p. 716, proluka, k. ú. Nové Město, Palackého 13, Praha 1

 • objekt na území pražské památkové rezervace
 • vlastník: SURIN s.r.o., U Družstva Ideál 1287/11, Praha, Nusle, 140 00
 • MHMP OPP: dne 9.11.2010 přijal žádost o vyjádření k novostavbě hotelového objektu, probíhá zpracování, čj. 924177/2010
 • Stav: ke dni 9.8.2011 stavba nezačala, proluka oplocena

Č.p. 721, barokní obytný dům U Kochánků (U Šusterů), k. ú. Nové Město, Palackého 3, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 1119
 • vlastník: TRAVELLERS HOSTEL, s. r. o., Vacínova 396/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 
 • MHMP OKP vyzval k nápravě stavu pod čj. 245879/2006
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí k rekonstrukci pod čj. 68477/2006 
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí ze dne 17. 7. 2008, kterým uložil vlastníkovi provést takové práce, které mají zabezpečit a zajistit zachování památkové hodnoty objektu. Vlastník tyto povinnosti nesplnil.
 • MHMP OKP rozhodnutím ze dne 13. 8. 2009, které bylo potvrzeno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne 4. 1. 2010, uložil vlastníkovi pokutu za zanedbávání péče o kulturní památku.
 • stav: ke dni  9.8. 2011 obnova nezačala, dům je stále opuštěný

 

 • Č.p. 721
 • Č.p. 721
 • Č.p. 721

Č.p. 800 a 1017, komplex staroměstský obecní dvůr, k. ú. Staré Město, U Obecního dvora 9 a 11, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 1 - 401 
  vlastník: Dvůr Josefov, s. r. o., Půlkruhová 786/20, 160 05 Praha 6 - Vokovice 
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí k rekonstrukci na obchodní využití pod čj. 75545/2002
 • MHMP OKP vydal rozhodnutí k přípravě rekonstrukce a novému objektu v areálu pod čj. 35420/2003
 • MHMP OKP vydal závazné stanovisko čj. MHMP 176894/2009 ze dne 7. 7. 2009 k rekonstrukci a dostavbě areálu, a to k návrhu projektové dokumentace pro stavební řízení. Dále bylo k upravené projektové dokumentaci pro stavební řízení vydáno závazné stanovisko MHMP OKP čj. MHMP 382937/2010 ze dne 30. 7. 2010. 
 • stav: k 3. 11. 2010 - dosud nevydáno stavební povolení, stavební práce nezačaly, dům opuštěný

nový stav:

 • dne 7.12.2011 obdržel MHMP OPP informaci o změně vlastnictví daných objektů,
 • nový vlastník: Dvůr Josefov s.r.o., Husitská 107/3, Praha 3,
 • provedení nutných zabezpečovacích prací,
 • úprava stavebního záměru s ohledem na aktualizované stavebně historický průzkum a soupis prvků,
 • poslední prohlídka objektu za účasti zástupce vlastníka, MHMP OPP a NPÚ proběhla dne 13.12.2011 – objekt zajištěn, vyklizen, dům opuštěný.

 

 • Č.p. 800 a 1017
 • Č.p. 800 a 1017
 • Č.p. 800 a 1017
 • Č.p. 800 a 1017

Č.p. 854, budova banky ČSOB, k. ú. Nové Město, Na Příkopě 14, Praha 1

 • nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 31-12563
 • vlastník: NP Investments a.s., Jugoslávská 620/29, Praha, Vinohrady, 120 00
 • MHMP OPP: dne 29.4.2008 vydal kladné závazné stanovisko ve věci přestavby objektu pro kancelářské a obchodní účely, čj. 478667/2007
 • odbor výstavby obvodního úřadu městské části Praha 1 vydal 12.9.2008 stavební povolení ve věci přestavby objektu pro kancelářské a obchodní účely, čj. UMCJP1 093466/2008
 • stav: ke dni  9.8.2011 dům je zaplachtován a probíhá rekonstrukce

Č.p. 1166, klasicistní obytný dům, k. ú. Nové Město, Petrská 33, Praha 1

 • objekt na území pražské památkové rezervace
 • vlastník: Constrexim.cz, a.s., U Jankovky 2,  Praha 5 
 • MHMP OKP vydal k rekonstrukci objektu na hotel rozhodnutí pod čj.115964/2005 
 • MHMP OKP  vyzval dne 30.10.2006 pod čj. 400965/06 stavební úřad k přijetí opatření k nápravě 
 • stavební úřad svolal místní šetření na 30.11.2006, vlastník neumožnil přístup do objektu s tím, že neprodleně podá žádost na statické zabezpečení zdi zadního traktu a oken proti vniknutí cizích osob
 • MHMP OKP vydal ke statickému zajištění objektu rozhodnutí pod čj.473139/2006
 • MHMP OKP vydal k rekonstrukci a dostavbě objektu rozhodnutí čj. MHMP 273439/2008 ze dne 19. 1. 2009 (k předloženému návrhu ve formě studie). 
 • MHMP OKP vydal k rekonstrukci a dostavbě objektu závazné stanovisko pod čj. MHMP 648068/2009 (k projektové dokumentaci pro územní řízení).
 • MHMP OPP vydal k rekonstrukci a dostavbě objektu závazné stanovisko pod čj. MHMP 924177/2010 (k upravené projektové dokumentaci pro územní řízení).
 • stav: k 9.8. 2011 - objekt opuštěný, celkově chátrá

 

 • Č.p. 1166
 • Č.p. 1166
 • Č.p. 1166
 • Č.p. 1166

Č.p. 1327, činžovní dům, k. ú. Nové Město, Krakovská 13, Praha 1

 • objekt na území pražské památkové rezervace
 • vlastník: Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1
 • MHMP OKP nebyl požádán o vydání závazného stanoviska k obnově objektu
 • MHMP OKP vyzval vlastníka v roce 2005 k nápravě, havarijní stav řeší stavební úřad
 • MHMP OKP vyzval stavební úřad k přijetí opatření dne 24.8.2006 pod čj. 314251/2006
 • stavební úřad dne 20.10.2006 informoval, že vlastník obnovu neplánuje a dům prodává
 • MHMP OKP vydal dne 15.6.2009 rozhodnutí ke studii rekonstrukce a dostavby objektu. Tato studie byla dále rozpracována v dokumentaci pro územní řízení, ke které MHMP OKP vydal závazné stanovisko čj. MHMP 1011022/2009 ze dne 22.3.2010.
 • stav: k 15.2.2011- objekt je opuštěný a chátrá

 

 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327
 • Č.p. 1327

Č.p. 1383, obytný dům, k. ú. Nové Město, Žitná 35, Praha 1

 • objekt na území pražské památkové rezervace
 • vlastník: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, s právem hospodařit pro Městskou část Praha1, Vodičkova 18, Praha 1
 • MHMP OKP nebyl požádán o vydání závazného stanoviska k celkové obnově objektu
 • MHMP OKP vyzval stavební úřad k přijetí opatření dne 24.8.2006 pod čj. 314582/2006
 • stavební úřad dne 20.10.2006 sdělil, že vlastník na jaře 2007 opraví fasádu
 • MHMP OKP vydal k opravě fasády rozhodnutí pod čj.404310/2006 
 • stav:  opuštěný, k 7.6.2007 - fasáda neopravena

 

 • Č.p. 1383
 • Č.p. 1383
 • Č.p. 1383

Č.p. 1573, činžovní dům, k. ú. Nové Město, Žitná 53, Praha 1

 • objekt na území pražské památkové rezervace
 • vlastník: Žitná s.r.o., Mánesova 68 , 12000 Praha 2
 • MHMP OKP vyzval stavební úřad k přijetí opatření dne 30.8.2006 pod čj. 314559/2006
 • stavební úřad dne 9.10.2006 sdělil, že vydal rozhodnutí ke změně stavby před dokončením
 • MHMP OKP vydal k demolici dvorních vestaveb závazné stanovisko pod čj.24938/2007
 • MHMP OKP pod čj. 400136/2006 řešil odstranění nepovolených velkoplošných reklam na fasádě
 • stavební úřad vydal stavební povolení pod čj. Výst. 2874, 4906/97-He-21 1573
 • stav:  k 6.6.2007 - reklamy odstraněny, stavba probíhá

 

 • Č.p. 1573
 • Č.p. 1573

Č.p. 1978, obytný dům, k. ú. Nové Město, Vladislavova 26, Praha 1

 • objekt na území pražské památkové rezervace
 • vlastník: Carlisle Estates, s.r.o., Vladislavova 26, Praha 1
 • dne 8.4.1999 MHMP OKP požádán o rozhodnutí k rekonstrukci na hotel pod čj. 25597/1999, žádost vzata zpět
 • MHMP OKP vyzval stavební úřad k přijetí opatření dne 24.8.2006 pod čj. 314606/2006
 • stavební úřad sezval na den 31.10.2006  místní šetření, na které se vlastník nedostavil
 • stavební úřad sdělil dne 8.3.2007, že podnět odložil, neboť dům není v havarijním stavu
 • stav: opuštěný dům, zchátralé přízemí

 

 • Č.p. 1978
 • Č.p. 1978

Č.p. 2086, č.p. 1014, pošta na pozemku parc.č. 2534/2, a další budovy a pozemky, k.ú. Nové Město, Havlíčkova 2, Hybernská 13, Praha 1

č.p. 1014, 2086: nemovitá kulturní památka R.č.Ú.s.41343/1-2047
vlastník: České dráhy a.s. (IČ70994226), Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Rekonstrukce historických budov Masarykova nádraží, modernizace jeho provozu s novým zastřešením nástupišť a přemostěním kolejiště a záměry restrukturalizace  bezprostředního okolí kulturní památky s doplněním nové výstavby

Postupně probíhá celková rekonstrukce historických budov Masarykova nádraží a zároveň modernizace jeho provozu.

Provedené práce:

 • 2010 – 2011 : Rekonstrukce střechy odjezdové haly nádraží C1
 • 2016 : Přesun trafostanice do suterénu objektu B, rekonstrukce uličních fasád objektu včetně výměny otvorových výplní
 • 2016 : Demolice objektů na pozemcích parc.č. 2552 a 2553, sklad ještěrek a budova bývalé trafostanice
 • 2017 : Rekonstrukce fasády a dlažby v  hale C1, zbudování technologické trasy pod úrovní její podlahy
 • 2017 : Vestavba nájemní jednotky na severozápadním rohu objektu B do Havlíčkovy ulice

Aktuálně probíhá :

 • Zjišťovací řízení záměru – Administrativní budova Na Florenci, včetně připojení na technickou infrastrukturu
 • Záchranný archeologický výzkum na území mezi ulicí Na Florenci a Masarykovým nádražím

Připravováno (konzultované záměry):

 • Další etapy celkové rekonstrukce a modernizace historických objektů – opravy fasád dalších objektů nádraží a úpravy vnitřní dispozice, s přesunem pokladen a úpravou vstupní haly z Hybernské ulice
 • Přemostění kolejiště jako spojnice Opletalovy ulice a ulice a Florenci s vytvořením pochozí platformy, a nové přístřešky nástupišť. V současné době SŽDC, který bude také investorem přemostění, organizuje výběrové řízení na zpracovatele DUR podle konzultované studie
 • Záměr výstavby komplexu staveb podél ulice Na Florenci a dále i na východní straně od severojižní magistrály
 • Záměr výstavby hotelu situovaného na nároží ulic Hybernská a Wilsonova, koordinovaný se záměrem Železničního muzea východně od navrhovaného objektu