Grantový systém od roku 1996 zabezpečuje jako jedna z forem financování kultury v hlavním městě uspokojování kulturních potřeb a zájmů obyvatel Prahy. Grantový systém umožňuje hlavnímu městu přidělit finanční podporu subjektům, které nejsou zřizované městem či státem (žádat o grant nemohou příspěvkové ani rozpočtové organizace). O granty každoročně žádají především nezávislé neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, veřejně prospěšné společnosti, spolky, nadace a další), ale i podnikatelské subjekty jako jsou společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Dne 4. 10. 2005 Rada HMP usnesením č. 1403 schválila vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2006, které zjednodušuje tematické dělení grantů oproti předchozí struktuře doposud vyhlašovaných tematických oblastí. Zachovává zásadní dělení ve vyhlášení grantů na víceleté granty na granty na celoroční činnost a na jednotlivé projekty subjektům ze všech kulturních oblastí, což je upřesněno v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2006. Nově umožňuje v oblasti literatury požádat o grant na vydání odborné publikace – pragensie pro nevidomé v Braillově písmu a obohacuje grantová témata o zcela nové téma č. 4 – grant na podporu mezinárodní spolupráce subjektů. Tento grant umožní nejen podporu prezentace a propagace pražské kultury v zahraničí, umožní také podporu města na projekty mezinárodní spolupráce konané na území hl. m. Prahy. Nově zavádí požadavek současně s podáním žádosti prokázat převedení nevratné jistiny ve výši 1% z částky požadované po hl. m. Praze vyšší jak 30.000 Kč, max. pak 5.000 Kč, která musí být poukázána na příslušný účet hl. m. Prahy. Z těchto finančních prostředků bude hrazeno zajištění tohoto grantového systému včetně odborného posuzování grantových projektů.

 

Ke správnému podání žádosti je nutné použít všechny tři přiložené soubory (!):