CULTURE PROGRAMME (2007–2013)
PROGRAM CULTURE (2007–2013)

Nová výzva k podání projektů na rok 2008

V rámci nové etapy programu Evropské komise na podporu kultury PROGRAMU CULTURE otevírá Evropská komise nové výzvy k podání projektů na rok 2008. Program je obecně formulován pro všechny oblasti kultury. Kulturní dědictví, ve všech jeho oblastech, hmotné i nehmotné, je významně zastoupeno. Na základě výzev je možno předkládat projekty mezinárodní spolupráce krátkodobé ( na 12-24 měsíců) a víceleté ( na 3-5 let). Nová výzva obsahuje proti předchozímu roku několik úprav a změn, které usnadní předkladatelům přípravu projektu. Především je zrušena povinnost spoluorganizátorů přispět do společného rozpočtu 5% celkové částky, případný příspěvek bude záležitostí vzájemné dohody. Dále je podání celé výzvy ustaveno jako dvoukolové. Pouze Ti , kteří uspějí při výběru projektů prováděném nezávislými experty, budou na žádost komise předkládat příslušné přílohy a upřesnění údajů.
Samostatné výzvy Programu Culture jsou také vydávány pro oblast spolupráce se třetími zeměmi a na podporu literatury a překladu.

Culture

Hlavní body výzev pro předkládání krátkodobých a víceletých projektů nové etapy Programu Evropské unie Culture na rok 2008
Výtah z výzev)

PODPORA KULTURNÍCH PROJEKTŮ

OPATŘENÍ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY ( projekty na 12-24měsíců)

VÍCELETÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE ( projekty na 3-5 let)

Tyto specifikace pro výzvy k předkládání návrhů vyplývají z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady1, které ustavuje jediný program pokrývající několik let činnosti Společenství v oblasti kultury v období let 2007–2013 (dále označovaný jako „Program“).
Program vyplývá z čl. 151 Smlouvy ustavující Evropské společenství, které má závazek podporovat kulturní oblast sdílenou Evropany a založenou na společném kulturním dědictví, rozvojem kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními subjekty a kulturními institucemi zemí účastnících se Programu podporovat vytvoření evropského občanství.

Odbor odpovědný za provedení výzvy k předkládání návrhů je Oddělení kultury Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu v Bruselu.

Specifické cíle tohoto Programu jsou:
podpora nadnárodní mobility kulturních subjektů (subjektů kulturního dědictví)
podpora nadnárodní mobility uměleckých a kulturních děl a produktů;
podpora mezikulturního dialogu.

Hlavní kritéria hodnocení projektů ( jsou společná i pro oblast kulturního dědictví)

  1. Rozsah, kterým může projekt přispět k vytvoření Evropské přidané hodnoty (dosažené výšší úrovni výsledků, která byla umožněna evropskou spoluprací mezi partnery).
  2. Vztah aktivit projektu ke specifickým cílům Programu a jejich naplnění.
  3. Rozsah a úroveň kvality ( originality, inovativnosti a kreativity) v jakém jsou aktivity navrženy a realizovány.
  4. Kvalita partnerství mezi hlavním koordinátorem a spoluorganizátory, jejich počet, rozložení z geografického hlediska, zapojení a příspěvek do projektu
  5. Rozsah výstupů generovaných aktivitami projektu, jimiž jsou dosahovány cíle Programu, množství osob a zemí jimž mohou výsledky prospět.
  6. Rozsah propagace výsledků aktivit projektu a komunikace v této oblasti, komikační plán a jeho metodologie.
  7. Rozsah míry udržitelnosti generovaný aktivitami projektu s ohledem na dlouhodobé výsledky a spolupráci.

Opatření pro spolupráci (12-24 měsíců)
Granty podpoří kratší projekty jednooborové nebo víceoborové kulturní spolupráce.
Do těchto aktivit musí být zapojeni minimálně tři kulturní operátoři z min. tří různých zemí účastnících se Programu. Délka trvání aktivit nesmí přesáhnout 24 měsíců. Finanční podpora bude poskytnuta cca 80 opatřením pro spolupráci. Podpora společenství pro tyto projekty nepřekročí 50 % navrhovaného rozpočtu a bude v rozmezí 50 000 až 200 000 eur.

Víceleté projekty spolupráce (3- 5 let)
Granty budou poskytnuty projektům víceleté jednooborové nebo víceoborové kulturní spolupráce, jejichž cílem je dosáhnout udržitelné a strukturované spolupráce mezi kulturními operátory ze zemí, které se na Programu podílejí. Tyto granty mají podpořit vybrané projekty v jejich počáteční a strukturu budující fázi nebo ve fázi jejich geografické expanze a umožnit jim tak rozvinout se časově do několika let a získat finanční nezávislost.
Do těchto projektů musí být zapojeno minimálně šest kulturních operátorů z minimálně šesti rozdílných zemí účastnících se Programu. Délka trvání aktivit musí být mezi třemi a pěti lety. Finanční podpora bude poskytnuta cca 12 víceletým projektům spolupráce. Spolufinancování Společenství v rozmezí 200 000 - 500 000 eur za každý rok nesmí překročit 50 % navrhovaného rozpočtu a je svou povahou degresivní. Toto financování je poskytnuto na dobu od tří do pěti let.

Uzávěrka pro předložení návrhů je 31.října 2007.
Budou akceptovány pouze žádosti kompletní a platné v den uzávěrky výzvy k předkládání návrhů.

Všechny přijatelné návrhy předložené v rámci Programu budou posouzeny skupinou nezávislých expertů nominovaných účastnickými zeměmi. Projekty budou vybrány na základě těchto posudků vypracovaných s ohledem na kritéria hodnocení Programu.

Žadatelé mohou být veřejné nebo soukromé kulturní organizace s právním statutem, jejichž hlavní činnost spočívá v kulturní oblasti a jejichž oficiální sídlo je v jedné ze zemí účastnících se Programu, které mají finanční možnosti a operační kapacitu dokončit navrhovanou činnost;Program je také otevřen pro kulturní organizace (mimo oblast audiovize) a zvláště pro malé kulturní podnikatelské subjekty, které mohou prokázat, že navržené projekty nejsou ziskové.
Země účastnící se programu: členské státy Evropské unie, tři země EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko a kandidátské země: Chorvatsko a Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, a západobalkánské země – Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko včetně Kosova ( u kandidátských zemí s podmínkou, že vstoupí v platnost dokumenty regulující jejich účast v programech Společenství).

Činnosti, které budou financovány, musí být u krátkodobých projektů započaty před 1. prosincem 2008 bez výjimky a musí být zakončeny nejpozději 30. listopadu 2010 , u víceletých musí být započaty před 1. prosincem 2008 bez výjimky a musí být zakončeny nejpozději 30. listopadu 2013.
Uznatelné období pro náklady nezačne před podpisem grantové smlouvy s výjimkou mimořádně zdůvodněných žádostí.V tomto případě ale náklady nesmí za žádných okolností vzniknout před 1. lednem 2008. Nemohou být uznány náklady na aktivity financované z jiných výzev programu Culture.

Žádosti předložené pouze v jednom exempláři používající oficiální formulář žádosti, řádně vyplněné a s originálními podpisy dle požadavků musí být odevzdány včas ve stanoveném termínu, spolu s oficiálním průvodním dopisem od žadatele, s příslušnými dokumenty a všemi další materiály vyjmenovanými ve fomuláři žádosti včetně vyrovnaného rozpočtu. Ručně vyplněné nebo faxem či e-mailem zaslané žádosti nemohou být akceptovány.
Žadatelé musí předložit úplné a podepsané čestné prohlášení, které doloží jejich statut coby právnické osoby a finanční a provozní kapacitu potřebnou k dokončení navrhovaných aktivit.
Žádost musí být vyplněna v jednom z oficiálních jazyků Evropské unie. Z praktických důvodů a z důvodů urychlení procesu hodnocení se doporučuje předložit žádost v jednom ze tří pracovních jazyků Evropské komise (němčině, angličtině nebo francouzštině).

2. stupně podání žádosti

1.fáze ( k datu uzávěrky 31.10.2008

Přihláška, části I ( Informace o projektu, bez příloh), II ( stručný návrh rozpočtu – příjmy a výdaje, bez příloh) a III ( Informace o žadatelské organizaci + čestné prohlášení hlavního koordinátora a spoluorganizátorů, výroční zpráva, CV osob zodpovědných za aktivity projektu), víceleté projekty též smlouvu o spolupráci.

2.fáze ( maximálně do 1 měsíce od žádosti Výkonné agentury v souvislosti s vyrozuměním o tom, že projekt byl vybrán

Přílohy k přihlášce, část II ( Návrh rozpočtu - detailní přílohy rozpočtu v souladu s návrhem předloženým ve fázi 1., a část III ( formulář legálního statutu a podpůrnými dokumenty, finanční identifikace, formulář finanční kapacity, účetní doklady (uzávěrka), víceleté projekty též zprávu externího auditora.

Rozpočet projektu přiložený k žádosti musí mít vyrovnané příjmy a náklady a musí jasně specifikovat náklady, které by měly být financovány z rozpočtu Společenství. Grant Komise nesmí být použit za účelem vytvoření zisku ze strany příjemce. Zisk je definován jako přebytek příjmů převyšující náklady. Částka grantu bude snížena o částku jakéhokoliv přebytku.
Žádosti o grant musí obsahovat návrh rozpočtu, jehož položky musí být uvedeny v eurech. Žadatelé ze zemí mimo eurozónu musí použít směnné kurzy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, série C, k datu vydání této výzvy k předkládání žádostí.

U projektů tzv.opatření pro spolupráci (12-24 měsíců) bude vyplacena záloha (70 % celkového grantu) do 45 dnů po závěrečném podpisu smlouvy, zbylá část po ukončení projektu.
U viceletých projektů bude záloha vyplacena do 45 dnů po závěrečném podpisu smlouvy oběmi stranami a po obdržení všech pořebných garancí ( 40% pro projekty trvající 36 měsíců, 30% pro projekty trvající 37-60 měsíců).
Druhá záloha grantu bude vyplacena do 45 dnů od schválení průběžné zprávy o vývoji projektu Agenturou 4 ( 40% pro projekty trvající 36 měsíců, 30% pro projekty trvající 37-60 měsíců). Tato druhá výplata zálohy může být uskutečněna pouze poté, co bylo použito alespoň 70 % částky vyplacené v rámci předchozí zálohy. Třetí část zálohy pouze pro projekty trvající 37-60 měsíců bude vyplacena po schválení další průbězné zprávy. Zbylá část bude vyplacena po ukončení projektu.

Agentura určí výši závěrečné platby příjemci na základě závěrečné zprávy.

Výzvy pro předkládání žádostí jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu na následující adrese:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/index.en.htm

Specifikace, formuláře pro obě fáze a další nutné dokumenty přihlášky lze získat na internetu na téže adrese.

Přihlášky musí být zaslány nejpozději 31.října 2007 na adresu:
poštou s datem poštovního razítka, či kurýrní služby

krátkodobé
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme ( 2007-2013)
Call for Proposals EACEA No.23/2007
Strand 1.2.1
Avenue du Bourget 1 (BU 29, 02/28)
B–1140 Brussels, Belgium

víceleté
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme ( 2007-2013)
Call for Proposals EACEA No.23/2007
Strand 1.1
Avenue du Bourget 1 (BU 29, 02/28)
B–1140 Brussels, Belgium

Přihlášky mohou být také odevzdány osobně předkladatelem do 17,00 hod 31.října 2007 proti potvrzení o přijetí na téže adrese.

Úplné znění výzev pro předkládání projektů, včetně překladu specifikací krátkodobých projektů do češtiny, a dalších výzev nového Programu Culture naleznete také na webových stránkách Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Programu Culture http://www.npu.cz/html/culture2000heritage/ i na stránkách České kanceláře Programu Culture http://www.culture2000.cz/.

V případě zájmu o informace nebo o konzultaci při přípravě projektu z oblasti kulturního dědictví se obraťte na Sekci pro kulturní dědictví. České kanceláře programu Culture
Národní památkový ústav – ústřední pracoviště
Praha 1 Valdštejnské nám.
Tel.257010249,fax.257010248, culture2000heritage@up.npu.cz