Rada hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

fok

 
Podmínky výběrového řízení

I. Základní požadavky na uchazeče

 • Občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • vzdělání VŠ
 • manažerské schopnosti a orientace v oboru
 • aktivní znalost angličtiny, znalost dalšího cizího jazyka vítána
 • znalost fungování příspěvkové organizace
 • způsobilost k právním úkonům
 • morální bezúhonnost doložena výpisem z trestního rejstříku a lustračním osvědčením

 

II. Uchazeč předloží ve třech vyhotoveních

 • přihlášku do výběrového řízení, která musí obsahovat tyto náležitosti

a)    jméno, příjmení, titul

b)    datum a místo narození

c)    státní příslušnost

d)    místo trvalého pobytu

e)    číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

f)    datum a podpis

 • životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • originál příp. ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a lustrační osvědčení (v případě, že do termínu uzávěrky výběrového řízení nebude lustrační osvědčení k dispozici, postačí kopie žádosti o jeho vydání – osvědčení musí být předáno odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP nejpozději v den nástupu do funkce)
 • ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování  vysokoškolského studia v zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové VŠ v ČR)
 • koncepci činnosti p.o. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK na léta 2006 – 2009 včetně případného návrhu transformace této příspěvkové organizace

 

fokfok

 

III. Uchazeč obdrží od vyhlašovatele

 • zřizovací listinu a organizační strukturu p.o. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
 • schválený rozpočet příspěvkové organizace na r. 2005 a 2006

Uvedené podklady obdrží uchazeči u Mgr. J. Lapáčkové, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, Staroměstské náměstí č. 4, Praha 1, 2. patro, č. dveří 206.

 

IV. Přihlášky od uchazečů do výběrového řízení spolu s doklady a koncepcí dle odst. II. musí být odevzdány v zalepené obálce označené nápisem „Výběrové řízení - Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK - neotvírat“ odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP, Staroměstské náměstí č. 4, Praha 1, 2. patro, č. dveří 219 nejpozději do 28. 2. 2006 do 15.00 hod. V případě odeslání poštou na tuto adresu je rozhodující, zda k tomuto datu a hodině byla přihláška s požadovanými dokumenty a náležitostmi odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP doručena.

 

V. Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole posoudí komise splnění podmínek výběrového řízení, úplnost předložených dokladů, posoudí předložené projekty a vybere uchazeče k postupu do druhého kola, jehož náplní budou osobní pohovory s vybranými uchazeči.

 

Na základě výsledků druhého kola výběrového řízení předloží předseda výběrové komise Radě HMP návrh na jmenování nového ředitele příspěvkové organizace Symfonický orchestr hl. m. Prahy k 1. 4. 2006.

 

Usnesení Rady HMP č. 0042 ze dne 17.1.2006

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 0042  ze dne 17.1.2006 (podmínky výběrového řízení)