Ochrana archeologického kulturního dědictví je řešena v Úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované; Sbírka mezinárodních smluv č. 99/2000) a v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v § 21 - 24.

 

V případě jakýchkoli zemních prací mohou být na celém území dnešního hlavního města Prahy dotčeny zájmy ochrany archeologického kulturního dědictví, neboť se může stát, že se navrhovaná stavba nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona.V případě území dnešního hl. m. Prahy se – až na drobné výjimky - o území s archeologickými nálezy jedná. Může tak nastat potřeba ochrany tohoto území, nebo potřeba provedení záchranného archeologického výzkumu. Nutnost ochrany nebo provedení záchranného archeologického výzkumu posoudí ve smyslu výše uvedeného zákona Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen MHMP OKP).

 

V případě dotčení zájmu ochrany archeologických památek a požadavku na provedení záchranného archeologického výzkumu je nutné tento výzkum zajistit předem v dostatečném předstihu před započetím veškerých zemních prací. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník/investor; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum (viz § 22 odst. 2 zákona).

 

Archeologické výzkumy provádí v České republice Archeologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Letenská 4, Praha 1, tel. 257014300,  a jiné oprávněné organizace (§ 21 zákona).

 

Volba archeologického pracoviště provádějícího archeologický výzkum závisí pouze na výběru a dohodě stavebníka/investora s konkrétním pracovištěm.

 

Podmínky pro provedení výzkumu a harmonogram prací je ovšem nutno dojednat s prováděcí oprávněnou organizací (tj. vybraným archeologickým pracovištěm) v dostatečném předstihu.

Neoznámení zahájení zemních prací a neumožnění provedení záchranného archeologického výzkumu je protizákonné. Za nedodržení zákonné oznamovací povinnosti hrozí uložení sankce a za zničení území s archeologickými nálezy nese stavebník/investor odpovědnost!

 

Nedojde-li k dohodě mezi stavebníkem/investorem a prováděcí organizací, rozhodne krajský úřad (v tomto případě MHMP OKP) o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, resp. stavebníka/investora strpět provedení záchranného archeologického výzkumu a o podmínkách, za nichž bude tento výzkum proveden.

 

Po ukončení archeologického výzkumu vyhotoví archeologické pracoviště stavebníkovi/investorovi písemné potvrzení o provedení archeologického výzkumu, které bude předloženo při kolaudačním řízení.

 

Detailní doporučený postup při oznamování zemních prací a popis praxe záchranných archeologických výzkumů – informace pro stavebníky/investory včetně jejich povinností, legislativa, kontakty na oprávněné organizace apod. naleznete na:

http://archeopraha.cz.susan.superhosting.cz/index.php?nid=14(stránky archeologického odboru Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze; sekce „Péče o archeologické kulturní dědictví“)

 

V případě nejasností můžete kontaktovat:

 

Archeologové MHMP OKP:

Ivan Rada, prom. hist. – 236 00 2087, místnost č. 260, ivan.rada@cityofprague.cz  

PhDr. Tomáš Alušík, PhD. – 236 00 2991, místnost č. 260, tomas.alusik@cityofprague.cz

 

Pražská archeologická komise - koordinační a poradní orgán ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze: tajemník PhDr. Zdeněk Lochmann (Na Perštýně 12, Praha 1, tel.: 234 653 307) http://archeopraha.cz.susan.superhosting.cz/index.php?nid=31

 

Seznam organizací oprávněných provádět v Praze archeologické výzkumy:

 

INSTITUCE ADRESA TELEFON FAX/WEB/EMAIL
Archeologický ústav Akademie věd ČR v Praze, v.v.i. Letenská 4, Praha 1

257 014 300

257 014 310

257 532 288

www.arup.cas.cz  

Archaia o.s. Truhlářská 20, Praha 1

224 317 913

224 817 034

www.archaia.cz

praha@archaia.cz

Archaia Praha o.p.s. Truhlářská 20, Praha 1

224 317 913

224 314 978

224 311 425

www.archaiapraha.cz 

praha@archaia.cz

Archeos o.s.

Pikovická 5

Praha 4

725 720 792

www.archeos.cz

archeos@email.cz

 

Archeo Pro o.p.s. Zlatnická 11, Praha 1

224 829 055

602 361 224

www.archeo4u.cz

info@archeo4u.cz

michal.bures@archeo4u.cz

Labrys o.p.s. Nad Višňovkou 33, Praha 6

774 701 825

774 701 820

235 311 337

www.labrys.cz

office@labrys.cz

Muzeum hlavního města Prahy

Kožná 1, Praha 1

Pod Viaduktem 531, Praha 5

224 223 696

251 627 768

607 971 271

224 214 306

251 627 769

www.muzeumprahy.cz

Národní muzeum Václavské náměstí 68, Praha 1 224 497 326

www.nm.cz

nm@nm.cz

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Valdštejnské náměstí 3, Praha 1 257 010 111

257 531 678

www.npu.cz

http://www.npu.cz/npu/uop/302/

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze Na Perštýně 12, Praha 1

234 653 307

234 653 132

234 653 307

www.archeopraha.cz

www.npu.cz/npu/uop/311/ 

lochmann@praha.npu.cz

Ústav archeologické památkové péče středních Čech Nad Olšinami 3,  Praha 10 274 814 463

274 817 993

www.uappsc.cz

praha@uappsc.cz

ZIP o.p.s. Tomanova 3-5, Plzeň 377 422 338

377 673 719

www.zip-ops.cz

rsiroky@zip-ops.cz