Na Rejdišti 2

Obr. 1: Pohled do interiéru dvou zahloubených kotců v části areálu pražského rasa pod východním křídlem konzervatoře.

V souvislosti s rekonstrukcí a výstavbou divadelního a koncertního sálu v areálu konzervatoře v ulici Na Rejdišti v Praze 1 je zde prováděn společností Archaia Praha, o. p. s., ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR záchranný archeologický výzkum. Ve středověku bylo toto území využíváno k ukládání městského odpadu, jenž postupně vytvořil téměř 8 m mocné souvrství. Pod východním traktem budovy byla doložena zástavba ze 17. století, která zanikla při výstavbě budovy konzervatoře v 19. a 20. století. Zachycené stavby byly součástí areálu pražského rasa, jehož existence je doložena nejenom písemnými prameny, ale při archeologickém výzkumu byly zachyceny i tři kotce se stopami psích drápů v omítce.

Podrobnější údaje naleznete na www.archaiapraha.cz

Na Rejdišti 3 Obr. 2: Zaniklá zástavba z průběhu 17. století se dvěma zahloubenými kotci

Na Rejdišti 1 Obr. 3: Zaniklá zástavba pod východním traktem Pražské konzervatoře s částí dochované dlažby v zaniklé sanytrové ulici

Na Rejdišti 4 Obr. 4: Stopy psích drápů v omítce jednoho ze tří odkrytých kotců pražského rasa